Privacy verklaring

Privacyverklaring

Toepassingsgebied & contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke:

Deze privacyverklaring is van toepassing voor www.VastgoedOpkopers.be, beheerd door Prospectly (ondernemingsnummer 0523.983.508), Broederminstraat 34 bus 1, 2018 Antwerpen, geldig vertegenwoordigd door Bart Gagelmans (hierna genoemd: Prospectly)

Onze Data Protection Officer is te bereiken via bovenstaande gegevens of via het mailadres info@prospectly.be.

Algemeen

Prospectly is er zich van bewust dat privacy van groot belang is voor haar ingeschrevenen, deelnemers, potentiële klanten, klanten, leveranciers en andere bezoekers van de website.

Omwille van deze reden gaat Prospectly in deze privacyverklaring dieper in op de verwerking van uw persoonsgegevens en bevestigen wij dat wij deze steeds zullen behandelen en beveiligen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prospectly verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. Zo zullen wij onder meer persoonsgegevens verkrijgen via onze websites, via onze wedstrijden, op onze evenementen en bij sollicitaties.

Het is eveneens mogelijk dat wij uw gegevens hebben verkregen in samenwerking met een externe partner. Desgevallend brengen wij u, overeenkomstig artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op de hoogte van onze privacyverklaring waarin alle verplichte meldingen zijn opgenomen.

Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten verwerken we onder andere volgende persoonsgegevens:

Verwerking / doeleinde Categorieën van persoonsgegevens Wettelijke grondslag Voorziene bewaartermijn
 Recruitering  ·          Algemene gegevens uit het CV·          Identificatiegegevens·          Opleiding en vorming·          Beroep en betrekking·          Resultaten van testen en/of assessments  ·          Toestemming·          Wettelijke verplichting·          Contractuele overeenkomst·          Gerechtvaardigd belang  3 jaar na laatste contact recruitering
 Contractbeheer  ·          Identificatiegegevens·          Beroep en betrekking  ·          Wettelijke verplichting·          Contractuele overeenkomst·          Gerechtvaardigd belang  Wettelijk voorziene termijnen van bewaring
Personeelsadministratie  ·          Identificatiegegevens·          Gegevens betreffende  de gezondheid·          Beroep en betrekking  ·          Toestemming·          Wettelijke verplichting·          Contractuele overeenkomst·          Gerechtvaardigd belang  Wettelijk voorziene termijnen van bewaring
Marketing ·          Identificatiegegevens ·          Toestemming·        Gerechtvaardigd belang Tot 1 jaar na een eventuele opt-out

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de hierboven omschreven persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Onze content en middelen afstemmen op uw voorkeuren;

Direct marketing;

Onze website presenteren op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is;

Reageren op uw vragen en verzoeken;

Op de hoogte brengen van aanbiedingen zoals gepubliceerd op onze website of op de website van één van onze partners;

Beoordelen van geschiktheid van sollicitanten voor een bepaalde functie of opdracht;

Communiceren over beschikbare vacatures;

Informeren over producten en/of diensten van Prospectly;

Beheren van relaties met klanten;

Verstrekking aan verwerkers die door Prospectly zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde diensten;

Beoordelen en verbeteren van onze diensten, onze systemen en onze website;

Communiceren over evenementen, aanbiedingen, enquêtes, wedstrijden en onderzoek;

Verwerken van persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Alle activiteiten om de continuïteit en de verkoop van de diensten van Prospectly te ondersteunen en te bevorderen;

Verzenden van advertenties en e-mailberichten in het kader van direct marketing. U kan steeds kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van bovenstaande doelen is toegestaan door de Algemene Verordening Gegevensbescherming omwille van volgende redenen:

De verwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op Prospectly;

De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Prospectly (bv. arbeidsovereenkomst);

De verwerking is rechtmatig indien deze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Prospectly, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Prospectly;

In bepaalde gevallen zal Prospectly overgaan tot verwerking dankzij uw toestemming voor de hiervoor omschreven doeleinden, voor zover dit in lijn ligt met de relatie tussen u en Prospectly. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de verleende toestemming, bv. voor uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van onze nieuwsbrief, op elk moment kan ingetrokken worden bv. via de link “uitschrijven” onderaan elke nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Prospectly bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken of niet langer dan strikt nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De uiteindelijke bewaarperiode zal dus steeds afhangen van de van toepassing zijnde wetgeving en het respectievelijke doel waarvoor uw gegevens verwerkt worden. Hierboven kan u een schematisch overzicht per verwerking raadplegen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Prospectly verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behoudens indien en voor zover:

Dit in uitvoering is van onze overeenkomst;

Prospectly daartoe op grond van de wetgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel door een overheidsinstantie of rechtshandhavingsautoriteit wordt verzocht;

U hiertoe expliciete toestemming heeft gegeven;

Dit naar oordeel van Prospectly noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar werknemers te beschermen, dan wel bevorderlijk is om de continuïteit en de verkoop van de diensten van Prospectly te ondersteunen en/of te bevorderen.

Om u de beste diensten en/of mogelijkheden aan te bieden, is het soms vereist om uw persoonsgegevens aan een verwerker te verstrekken om bepaalde taken namens ons uit te voeren. Deze verwerkers zullen enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Verder mag de verwerker deze gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Prospectly sluit met elke verwerker  een verwerkingsovereenkomst af. Hierdoor kan Prospectly verzekeren dat elke verwerker het vereiste niveau van gegevensbescherming biedt en enkel gegevens verkrijgt die noodzakelijk zijn om de afgesproken diensten te verstrekken.

Versturen wij uw persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie?

Prospectly zal uw persoonsgegevens enkel naar landen buiten de Europese Unie sturen wanneer de Europese Commissie van oordeel is dat daar een voldoende niveau van bescherming wordt geboden en deze landen voorkomen in de lijst van derde landen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd.

Wanneer dit niet het geval is, zal Prospectly erop toezien dat het land of de internationale organisatie de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Cookies

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je onze website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Waarom gebruiken we cookies ?

Prospectly gebruikt vier soorten cookies voor zowel functionele als analytische doeleinden:

Noodzakelijke cookies dienen om een website vlot bruikbaar te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. Zonder deze cookies krijg je de standaard versie van de website te zien.

Performantie cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Personalisatie cookies zorgen ervoor dat we inhoud en advertenties afstemmen op jouw voorkeuren en surfgedrag op onze websites en zo relevanter maken voor de individuele gebruiker. Zonder deze cookies zie je een standaard versie van de website en een standaard reclame-aanbod.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Hoe verwijder ik cookies?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel kan verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Aansprakelijkheid

Prospectly kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, onze diensten en/of de verwerking van uw persoonsgegevens. U stelt ons geheel schadeloos en vrijwaart ons voor alle schade, kosten, uitgaven en verliezen die hier eventueel uit zou voortvloeien.

Indien en voor zover Prospectly toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid voor indirecte schade in elk geval uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is bovendien beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per gebeurtenis en € 2.000,- per kalenderjaar. Verder zal onze aansprakelijkheid hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door onze verzekering wordt uitgekeerd.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

Voor het uitoefenen van uw rechten kan u ons contacteren per brief of per mail via het mailadres info@prospectly.be.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,  zijn wij verplicht uw identiteit na te gaan en vragen wij u een kopie van de voorkant van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart. Deze kopie zal onmiddellijk worden vernietigd na verificatie van uw identiteit. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk en zeker binnen de vier weken na uw verzoek.

U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prospectly neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan meteen contact op ons adres of via info@prospectly.be

Wijzigingen

In geval van wijzigingen aan deze privacyverklaring zullen wij dit steeds publiceren op de website van Prospectly. Alle wezenlijke wijzigingen zullen door passende kennisgevingen gepubliceerd worden op deze website of via andere communicatiekanalen.

verdere hulp nodig?

Bel ons 24/7 en we helpen je graag verder.


0474 24 14 59

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Hoe werkt het? | Over ons

© 2022 Alle rechten voorbehouden – Vastgoedopkopers.be is een website van Prospectly, geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0523.983.508 te België. Adres: Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen.


Facebook-f